תמונת כותרת
דף הבית על תימני כנרת המתיישבים התנהגות פוליטית בישראל הכינרתים ברחובות דור ההמשך וההנצחה פרסומים תמונות


תיאור בואם של התימנים לכנרת
במכתב מהנהלת חוות כנרת למשרד הארץ ישראלי

תימלול המכתב:


כ"ד אדר תרע"ב
אל: המשרד הארץ-ישראלי, יפו

היום 22 בפברואר הגיעה לתחנת ?? שיירת תימנים. כמחצית ממספרם באו אלינו לכנרת, והשאר נשארו לעבוד בדגניה.

לכאורה נראו לנו כדוויים וסחופים, ולא פלא הדבר, כי היו רצוצים ומשוחקים מעול הדרך כי לא הורגלו כמו שהמה אומרים "לשים נפשם בכפם ולעבור מדבריות". אף קשה היה עליהם בהתחלה החורף הכינרתי האכזרי, אולם לאט לאט "שבה רוחם אליהם", התחילו ליישר את גבם הכפוף, והפחד עזבם.
הרושם מהם לגמרי אחר, רושם של אנשים, גברים בעלי תנועה ובעלי מרץ.

יש בינהם אנשי תורה, וכמעט כולם המה יודעי ספר.
מתנאי חייהם פה עוד אינם שבעי-רצון, מפאת חוסר מעונות ושכר עבודתם הפעוט, לע"ע הוא - שני בשליקים לגברים ובשליק וחצי לנשים ולילדים. השכר הזה איננו די מספיק. אולם אי-אפשר היה לנו להוסיף עליו בזמן הראשון.

אמנם מסורים המה לעבודתם, עובדים המה במרץ ובחשק ולוותר להשגיח עליהם בשעת העבודה.

אף בנוגע לקיום הדת אין המה יוצאים את המקום וכבר קיבלנו מהחכם בשי אשר בטבריה, שהתאוננו לפניו כי חסר להם בית-כנסת ומקווה.
אבל למרות זאת מתחילים המה להתאזרח פה

אף הפועלים האשכנזים מתקרבים אליהם ומקרבים אותם. בפורים קרא "חכם" אחד מהתימנים את המגילה במטבח-הפועלים ואלו היו כולם נוכחים. אחרי קריאת המגילה הכינו ארוחה כללית לתימנים ולפועלים האשכנזים. אף ריקודים וזמירות לא חסרו משני הצדדים.

באחת- מתחילים המה התימנים להסתגל אל חייהם פה ואפשר לראות בהם בעתיד קרוב אלמנט רצוי למאד.

מכתב    הועד להנצחת תימני כנרת  |   navushik@gmail.com